علی زنجانی

سوابق تحصیلی :

مدیریت فناوری اطالعات از آکادمی GRS لندن // مدیریت امور بانکی از آکادمی GRS لندن

 سوابق حرفه ای :

1 – عضو کمسيون رمزارز و بلاکچين سازمان نظام صنفی کشور

2 – رئيس کميسيون رمز ارز و بالکچين سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز

3 – رئيس هيأت مدیره و مدیر ارشد استراتژی شرکت دانش بنيان زنجيره بلوکى سبحان

4 – رئيس هيأت مدیره و مدیر ارشد استراتژی خانه بلاکچين ایران

5 – سهامدار و رئيس هيأت مدیره شرکت بين المللی MASTER BLOCKCHAIN انگلستان

6 – مدیر عامل شرکت بين المللی MASTER ICO انگلستان

7 – مدیر عامل شرکت زنجيره بلوکى آسيا

8 – عضو شوراى سياست گذارى نشریه رمزارزها (اولين نشریه اختصاصى ارزدیجيتال و بلاکچين)

9 – دبير اقتصادی نشریه رمز ارزها

10 – مشاور اقتصاد دیجيتال جمعيت طرفداران نظم و قانون کشور

11 – رئيس کارگروه آموزش و رسانه کميسيون رمزارز و بلاکچين نصر کشور

12 – مشاور اقتصاد دیجيتال در مرکز توسعه اقتصادی ایثارگران انقلاب اسلامی

13 – مشاور اقتصاد دیجيتال مدیرعامل سازمان متخصصين و مدیران ایران

14 – مدیر برنامه ریزى آموزش و سياستگذار آکادمى بين المللى اپتك هندوستان در ایران

15 – دبير کميته حاميان جامعه نخبگان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

16 – مشاور حوزه بالکچين بنياد جهانى کارآفرینان جوان در کشور چين

17 – مشاور اجرائى شرکت YOOZCHAIN در هنگکنگ

18 – مشاور حوزه بلاکچين شرکت دانش پارك پيشتاز

19 – عضویت در شورای سياست گذاری مدیران رمز موفقيت

20 – مشاور اقتصاد دیجيتال شرکت KUZU از کشور ترکيه در ایران

21 – مشاور اقتصاد دیجيتال گروه سرمایه گذاری مبينا (منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه امام خمينی)

22 – مشاور رمزارز و بلاکچين هلدینگ سالم

دستاوردها :

1 – طراحی، ساخت و بومی سازی اولين دستگاه ATM رمزارزها (CTM) با ویژگی های منحصر بفرد نسبت به دستگاه های مشابه در دنيا با نام تجاری EXFA برای نخستين بار در ایران

2 – طراحی و ساخت نرم افزار اندرویدی دستگاه POS جهت خریدهای فروشگاهی بر بستر Lightining پرداخت با رمز ارزها حتی به مقدار اندك و پرداخت آنی ، برای اولين بار در دنيا

3 – شرکت در چندین همایش و نمایشگاه داخلی و خارجی و ارائه سخنرانی های تخصصی

certificates