توسعه بلاک چین

خانه ای برای توسعه دهندگان، نوآوران و افراد خلاقی که بدون پشتوانه هستند، مرکزی که با حمایت از کارآفرینان این عرصه نه تنها موجب رشد افراد خلاق می شود، بلکه با ایجاد اکوسیستم اقتصادی موجب گردش اقتصادی در جامعه گردیده و مشوقی برای کارآفرینان باشد. ایجاد شغل های جدید، تعریف استانداردهای جدید شغل، تعریف استانداردهای جدید آموزشی و تشکیل شبکه ای از کارآفرینان و نوآوران که می توانند موجب تحول صنعتی و اقتصادی در سطح منطقه، کشور و جهان باشند. ایجاد ارتباط درست بین سیاست ها، سرمایه گذاری ها، نوآوری و کار جویان با تشکیل اکوسیستم موثر و کارا هدف ماست .